Voor het laatst gewijzigd: 8 augustus 2023

WANNEER IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door Remeha B.V. of ‘wij’ (onderdeel van de BDR Thermea Groep) worden verwerkt met betrekking tot personen die solliciteren om te werken voor, of die een wervingsevenement bijwonen of een assessment uitvoeren bij Remeha. Dit omvat potentiële werknemers, stagiairs en ZZP-ers. In dit kader moeten wij uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden verwerken. Met deze privacyverklaring willen wij u informatie geven over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden, met wie wij uw persoonsgegevens delen, hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en waar u terecht kunt voor klachten of vragen.

 

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS?

Afhankelijk van uw locatie is het bedrijf dat is geïdentificeerd als het wervende bedrijf van de BDR Thermea Group verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, alleen of samen met zijn gelieerde ondernemingen binnen de BDR Thermea Group. In dit geval is dat Remeha B.V.

SPECIALE KENNISGEVING

Behalve in die gevallen waarin we educatieve evenementen organiseren die speciaal zijn ontworpen voor kinderen, verzamelen we niet opzettelijk persoonlijke gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Als u jonger bent dan 16 jaar (of een andere leeftijd om de lokale wettelijke vereisten te weerspiegelen zoals gecommuniceerd op de bedrijfswebsite van de BDR Thermea Group op uw locatie), stuur ons dan niet uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres en e-mailadres. Als u contact wilt opnemen met Remeha op een manier waarbij u uw persoonlijke gegevens moet indienen (zoals voor onderwijs- of innovatie-evenementen), vraag dan uw ouder of voogd om dit namens u te doen.

 

SPECIFIEKE PRIVACYVERKLARINGEN

Voor personen die succesvol zijn in hun sollicitatie naar een baan, stage of opdracht als contractant, is de Remeha Privacyverklaring voor Werknemers van toepassing.

Als u ook onze producten of diensten gebruikt of onze websites regelmatig bezoekt, verwijzen wij u graag naar onze Algemene Privacyverklaring en Cookieverklaring op de website van de Remeha.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ

Wij verwerken persoonsgegevens met betrekking tot personen die solliciteren om te werken voor, of die een wervingsevenement bijwonen en/of een assessment uitvoeren (‘Sollicitanten’). Dit omvat uw persoonlijke contactgegevens, uw geboortedatum, of u het wettelijke recht hebt om te werken in het land waarin u hebt gesolliciteerd, uw sollicitatie naar werk, uw kwalificaties en ervaring, resultaten van interviews en beoordelingen.

Categorie persoonsgegevensSpecifieke persoonlijke gegevens
ContactgegevensZoals uw familienamen, voornamen, initialen, naam waaronder een persoon algemeen bekend staat, titel, adres, telefoonnummer (professioneel en privé), e-mailadres (professioneel en privé).
Aanvullende contactgegevens gegevens van minderjarigennaam, adres en contactgegevens van ouders, voogden, verzorgers en/of toezichthouders.
Andere detailszoals uw geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit.
CV gegevenszoals gegevens over uw vroegere en toekomstige studies, cursussen en/of stages, uw vroegere en huidige functie(s)
Sollicitatie- en Assessment detailszoals de voortgang en resultaten van sollicitaties (inclusief notities) en assessments.
Geschillen en klachtenzoals details van een geschil waarbij u betrokken bent, bijvoorbeeld een geschil over de wervingsprocedure.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Het is mogelijk dat we speciale categorieën persoonsgegevens verwerken, waaronder persoonsgegevens met betrekking tot gezondheid als dit strikt vereist en toegestaan is; vereist is door de lokale wetgeving met het oog op het aanbrengen van aanpassingen in het wervingsproces; voor het beoordelen van geschiktheid voor functies en geschiktheid om te werken; het bieden van faciliteiten op de werkplek om gezondheidsproblemen op te vangen; of voor de vestiging,  uitoefening of verdediging van vorderingen.

Daarnaast is het mogelijk dat we, om gelijke kansen op werk te garanderen zoals toegestaan of vereist door de lokale wetgeving, ook enkele aanvullende speciale persoonsgegevens verzamelen, waaronder uw nationaliteit, ras en/of etnische afkomst.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken de persoonsgegevens zoals hierboven uiteengezet alleen voor de volgende doeleinden:

Doel categorieSpecifieke doeleinden
Personeelszaken en personeelsbeheer, uitvoering van interne bedrijfsprocessen en intern managementzoals het opstellen van arbeidsovereenkomsten of andere contracten of relaties, werving of outplacement en resourceplanning.
Gezondheid, veiligheid en beveiligingzoals bescherming van het leven, de gezondheid of vitale belangen van een persoon, gezondheid en veiligheid op het werk, bescherming van activa en werknemers van de BDR Thermea Group, authenticatie van individuele status en toegangsrechten.
Naleving van wet- en regelgevingzoals naleving van wettelijke of reglementaire vereisten, waaronder (bijv. fraude of klokkenluiders) onderzoeken, rechtszaken en verdediging van claims.
Secundaire doeleinden (nauw verbonden met het oorspronkelijke doel).–        het opslaan, verwijderen, pseudonimiseren of anonimiseren van uw Persoonsgegevens;

–        fraudepreventie, audits, onderzoeken, geschillenbeslechting of verzekeringsdoeleinden, procesvoering en verdediging van claims;

–        statistisch, historisch of wetenschappelijk onderzoek.

 

De meeste van onze gebouwen en activa zijn uitgerust met bewakingscamera’s (CCTV). Als u onze gebouwen bezoekt, worden de gebruikte bewakingscamera’s geïdentificeerd. Bewakingscamera’s worden gebruikt voor gezondheid, veiligheid en beveiliging, met name de bescherming van onze activa, werknemers en bezoekers van onze gebouwen, “slachtofferreductie” (het verminderen van schade als gevolg van onveiligheid), het bevorderen van de detectie en vervolging van strafbare feiten, het voorkomen van vandalisme, het voorkomen van (ernstige) vervuiling.  Alle afbeeldingen worden routinematig verwijderd, tenzij er een gezondheids-, veiligheids- of beveiligingsincident, vermoedelijke of feitelijke criminele activiteit is geweest, in welk geval ze kunnen worden bekeken door interne onderzoeksteams en extern indien wettelijk vereist of toegestaan door wetshandhaving of andere overheidsinstanties.

 

PRE-SCREENING VAN AANVRAGERS

We kunnen een screening uitvoeren als we van plan zijn om u een aanbod van werk, opdracht of stage te doen (zoals het geval kan zijn) en voordat een aanbod wordt bevestigd met het oog op:

  • het verifiëren van de informatie die u verstrekt tijdens het screening/interviewproces. Dit omvat het verifiëren van informatie bij huidige / vorige werkgevers en onderwijsinstellingen. Er worden in dit verband geen stappen ondernomen totdat u bevestigt dat de verificatie kan plaatsvinden;
  • screening aan de hand van openbaar beschikbare of door de overheid uitgegeven sanctielijsten en mediabronnen. Dit is om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen, om onze activa en werknemers/contractanten te beschermen en in het bijzonder om ervoor te zorgen dat wij kunnen voldoen aan handelscontrole, anti-witwas- en/of omkopings- en corruptiewetten en andere wettelijke vereisten.

ONZE RECHTSGRONDEN VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 

Wettelijke grondVoorbeelden van verwerkingsactiviteiten
Uitvoering van een contractom op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract.
Wettelijke verplichtingindien nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen om te zorgen voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van werkgelegenheid en sociale zekerheid.
Gerechtvaardigd belanghet verzekeren van de naleving van een andere wettelijke verplichting dan die met betrekking tot werkgelegenheid of sociale zekerheid of de bescherming van de activa, reputatie en werknemers en contractanten van Remeha (bijv. Pre-employment screening).
Toestemmingalleen indien vereist door de toepasselijke wetgeving

In die gevallen waarin de verwerking is gebaseerd op toestemming en onderworpen is aan de toepasselijke lokale wetgeving die anders bepaalt, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Dit heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming.

 

MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

We kunnen uw Persoonsgegevens delen met derden, maar alleen als we een wettelijke grond hebben voor het delen van gegevens. De meest voorkomende rechtsgronden voor het delen van uw Persoonsgegevens met derden zijn:

Wettelijke grondActiviteiten voor het delen van gegevens
Uitvoering van een contractb.v. arbeidsovereenkomst: payrolldiensten of (bedrijfswagen)leaseovereenkomst: leasemaatschappij;
Gerechtvaardigd belang–        andere vennootschappen binnen de BDR Thermea Groep;

–        geautoriseerde externe agenten, dienstverleners, externe auditors en/of onderaannemers van BDR Thermea Group (bijv. online assessment providers of wervingsbureaus);

–        in het bijzonder geautoriseerde derden die referentie- en achtergrondcontroles uitvoeren namens BDR Thermea Group;

–        elke persoon aan wie BDR Thermea Group voorstelt om een van haar rechten en/of plichten over te dragen.

INTERACTIE MET BDR THERMEA GROUP VIA SOCIAL MEDIA

Als u ervoor kiest om met ons te communiceren via sociale media op een door Remeha of BDR Thermea Group beheerde sociale mediapagina zoals LinkedIn (‘BDR Thermea Group Social Media Page’), uw persoonlijke gegevens (zoals uw naam, uw profielfoto en het feit dat u geïnteresseerd bent in ons) zichtbaar zal zijn voor alle bezoekers van uw persoonlijke webpagina, afhankelijk van uw privacy-instellingen op het relevante sociale mediaplatform, en zal ook zichtbaar zijn voor ons. U kunt alle informatie die u op deze sites deelt op elk gewenst moment verwijderen via het account van uw relevante sociale mediaplatform. We volgen uw activiteit niet op de verschillende sociale mediasites die u gebruikt.

Daarnaast en voor zover wij samen met een ander BDR Thermea Group bedrijf gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een social media platform, zullen wij via het social media platform toegang hebben tot geaggregeerde data die statistieken en inzichten verschaffen die helpen om inzicht te krijgen in de soorten acties die u onderneemt op bijvoorbeeld dat platform, zoals de BDR Thermea Group Social Media Pagina’s. Voor meer informatie over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op die sociale mediaplatforms, inclusief eventuele gerichte advertenties die u ontvangt, raadpleegt u uw privacy-instellingen die toegankelijk zijn via het account van uw relevante sociale mediaplatform.

 

OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS NAAR ANDERE LANDEN

Wanneer uw persoonsgegevens zijn overgedragen aan bedrijven binnen de BDR Thermea Groep en/of aan geautoriseerde derden buiten uw land, nemen wij organisatorische, contractuele en wettelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven genoemde doeleinden en dat er adequate beschermingsniveaus zijn geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen.

Deze maatregelen zijn door de Europese Commissie goedgekeurde overdrachtsmechanismen voor overdrachten aan derden, evenals eventuele aanvullende lokale wettelijke vereisten.

 

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

Onder voorbehoud van verschillende bewaartermijnen zoals uiteengezet in de algemene privacyverklaring van Remeha, bewaren we persoonsgegevens van niet-succesvolle Sollicitanten gedurende ten minste 6 maanden, maar niet langer dan twee jaar nadat het wervingsproces of de beoordeling is voltooid.

Informatie kan voor een langere periode worden bewaard wanneer er een wettelijke of reglementaire reden is om dit te doen (in welk geval deze zal worden verwijderd zodra deze niet langer nodig is voor het wettelijke of regelgevende doel). Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van de persoonsgegevens en er niet langer een legitiem zakelijk doel is om deze te bewaren, zullen wij uw persoonsgegevens op uw verzoek verwijderen. Alle persoonlijke gegevens worden veilig verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor een legitiem zakelijk doel of voor een wettelijk/reglementair doel.

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN HET NIET VERSTREKKEN VAN UW GEGEVENS?

De door u gevraagde en verstrekte persoonsgegevens zijn nodig om te voldoen aan wettelijke vereisten en/of die nodig zijn voor het aangaan van een contract met u (of, in het geval u een aannemer, uw werkgever/dienstverlener bent).

Het niet verstrekken van de gevraagde informatie die beperkt is tot de informatie die vereist is voor deze doeleinden, heeft een negatieve invloed op uw kansen om te worden geselecteerd voor een mogelijke baan, opdracht of stage.

 

HOE BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn en dus beschermd zijn tegen ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik, wijziging, onbevoegde toegang of openbaarmaking, onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging en verlies.

Meer in het bijzonder gebruiken we versleuteling voor sommige van onze services, passen we authenticatie- en verificatieprocessen toe om toegang te krijgen tot onze services en evalueren we regelmatig de effectiviteit van onze beveiligingsmaatregelen. Afhankelijk van de specifieke gegevens kunnen de maatregelen variëren. Enkele interne en/of externe maatregelen die in bepaalde gevallen worden genomen zijn:

– Codering.

– ISO 27001 gebaseerde procedures en certificering.

– Toegang beperkt tot rollen en rechten per functie.

– Toegang tot tools, schijven, bestanden beperkt tot personen met wachtwoorden.

– Personeelsdossiers zijn enkel toegankelijk voor HR (en IT-systeembeheerders voor de elektronische bestanden).

 

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

Wij willen uw rechten beschermen en streven ernaar om uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk te houden. In dit verband hebt u het recht om:

  • op de hoogte worden gebracht. Deze privacyverklaring dient al om dergelijke informatie te verstrekken;
  • bevestiging te vragen dat we bepaalde informatie over u verwerken;
  • toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens door een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen;
  • uw persoonsgegevens te corrigeren indien deze feitelijk onjuist of onvolledig zijn. Rectificatie van de persoonsgegevens zal plaatsvinden voor zover dat redelijk is gelet op het doel van de verwerking van de persoonsgegevens;
  • bezwaar te maken tegen of verwijdering van uw persoonsgegevens (verwijdering alleen als de persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt of niet langer nodig zijn voor een legitiem zakelijk doel);
  • gegevensportabiliteit; u heeft het recht om de aan BDR Thermea Groep verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en over te dragen aan een andere (verwerkings)verantwoordelijke. To exercise your rights, you can send us an email privacy@remeha.be

 

 

VRAGEN EN KLACHTEN

Als u vragen heeft over de Verwerking van uw Persoonsgegevens, neem dan contact op met de HR afdeling (hrremeha@remeha.be). Als u van mening bent dat Remeha niet handelt in overeenstemming met deze privacyverklaring of de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, neem dan contact op met uw Privacy Contact Persoon (privacy@remeha.be).

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw klacht(en) behandelen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.